Warmtenet

Beleid warmtenetten

Vlaamse regelgeving

Regulerend kader voor warmtenetten

Eind december 2016 keurde de Vlaamse regering een nieuw regulerend kader voor warmte- of koudenetten goed, door nieuwe artikels in te voegen in het Energiedecreet. Het reguleringskader werkt de algemene juridische basis voor warmtenetten uit, met het accent op het stimuleren van het economisch en maatschappelijk draagvlak, het beschermen van particuliere afnemers en het faciliteren van warmte- of koudenetten.

Meer informatie: 
Artikels Energiedecreet: Vlaamse Codex, Titel IV/1 
Situering: WNVL nieuwsflits 2016-24

Warmteplan 2025

Het Warmteplan 2025 dat de Vlaamse regering op 10 december 2021 goedkeurde, bevat 26 maatregelen om de omslag te maken naar duurzaam verwarmen en het vergroenen van energiedragers. Het plan zorgt daarmee voor de uitvoering van de doelstellingen rond groene warmte en restwarmte in het Regeerakkoord 2019-2024, de beleidsnota Energie 2019-2024 en het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030.

Meer informatie:
Tekst warmteplan (PDF)

Beleidsplatform warmte

Binnen het Warmtebeleidsplatform bekijken stakeholders en overheid hoe duurzaam verwarmen en warmtenetten in Vlaanderen versterkt kunnen worden. Het is opgericht naar aanleiding van de resolutie warmtenetten van het Vlaams Parlement. Sinds 1 januari 2019 wordt het Warmtebeleidsplatform georganiseerd door het VEKA in samenwerking met de VREG. 

Meer informatie:
https://www.vlaanderen.be/veka/beleid/participatief-beleid/warmtebeleidsplatform

Informatieve websites van de Vlaamse overheid

VEKA: thema warmtenetten
VREG: Warmte- en koudenetten

Europees beleid

EU-strategie voor verwarming en koeling

In 2016 publiceerde de Europese Commissie een belangrijke strategische visie op de duurzame transitie van verwarming en koeling. Voor het eerst erkent Europa de belangrijke rol van warmtenetten. De nieuwe EU-strategie voor verwarming en koeling zal zijn invloed hebben op de herziening van de EU-richtlijnen inzake hernieuwbare energie, energie-efficiëntie en de energieprestatie van gebouwen die zullen leiden tot concrete wetgeving voor verwarming en koeling in de EU-lidstaten.

Meer informatie:
WNVL nieuwsflits 2016-3
An EU Strategy on Heating and Cooling

Alle platformen van ODE