Warmtenet
Federale sociale tarieven voor warmtenetten

Federale sociale tarieven voor warmtenetten

27 mei 2019

Op 11 april keurde de Federale Kamer van Volksvertegenwoordigers een Koninklijk Besluit goed over de sociale tarieven voor warmtenetten.

Het eerste ontwerp van deze wet was al op 20 november 2018 in eerste lezing goedgekeurd. Artikel 3 voegt in artikel 15/10 van de gaswet een nieuwe paragraaf in die voor beschermde residentiële afnemers sociale maximumprijzen voor de levering van warmte uit warmtenetten instelt. De definitie van de doelgroepen is identiek aan die voor elektriciteit en gas (en is in de nieuwe wet voor alle energievormen ook wat ruimer omschreven).

Deze maximumprijzen mogen geen enkel forfaitair bedrag of vergoeding omvatten. Deze bepaling vermijdt discriminatie met de sociale maximumprijzen voor aardgas. Ook daarvoor is in de wet van 2003 al een forfaitair bedrag of vergoeding uitgesloten, om te voorkomen dat leveranciers daarmee de sociale tarieven verhogen voor categorieën van klanten met een laag verbruik. Enkel het verbruik mag dus de hoogte van de factuur bepalen.

Amendement voor combilus

De definitieve wettekst is in artikel 3 aangevuld met een goedgekeurd amendement dat een lacune wegwerkt voor sociale woonblokken met een intern warmtedistributienet (combilus). Net zoals voor collectieve stookplaatsen op aardgas, komen ook voor het nieuwe sociale “warmtetarief” de huurders in aanmerking die warmte krijgen via een centraal onderstation van het warmtenet met interne warmteverdeling.

De wet treedt in werking vanaf 1/1/2020. Intussen moet de federale overheid in overleg met de gewesten een aanvullende regelgeving uitwerken (Art. 3, §2/1) voor het financieringsmechanisme en het bepalen van de netto kosten voor de warmteleveranciers.

Het is ook nog niet duidelijk welk fonds de warmteleveranciers zal compenseren voor het saldo tussen de sociale en de reguliere warmtetarieven. Mogelijk gebeurt dit via het Federaal Fonds Beschermde Klanten Aardgas. De CREG moet geen sociale warmtetarieven opstellen maar wel achteraf advies geven.

Verschil met Vlaamse regelgeving 

Het Vlaamse besluit behandelt voornamelijk de werking van de Lokale Adviescommissie (LAC) omtrent de minimale levering van elektriciteit, gas en water. Het gaat om de uitbreiding naar warmtenetten van de bestaande regelgeving voor wanbetaling. Warmteleveranciers kunnen een gedeeltelijke overheidssteun uit het Energiefonds aanvragen als compensatie voor de noodlevering bij wanbetaling.

Alle platformen van ODE