Warmtenet
Call groene warmte: aanpassing goedgekeurd

Call groene warmte: aanpassing goedgekeurd

21 december 2018

Onlangs keurde de Vlaamse regering op voorstel van viceminister-president Bart Tommelein de nieuwe aangepaste call groene warmte definitief goed.

De aanpassing volgt op een evaluatie van de huidige call-regeling. Met de wijzigingen wil de Vlaamse Regering het wetgevend kader voor de ondersteuning van nuttige groene warmte, restwarmte en biomethaan (calls groene warmte) aanpassen. Na advies van de Raad van State wijzigt ze daarvoor definitief het Energiebesluit.

Belangrijkste aanpassingen

Onze nieuwsflits 2018-12 van 7 sept. 2018 heeft al uitgebreid bericht over de aanpassingen (zie link naar Dropbox). De tekst van toen is, op enkele taalkundige correcties na, niet meer gewijzigd.

Voor de eerste keer is er een aparte mogelijkheid om steun aan te vragen voor “buizen in de grond”, nl. de de warmteleidingen zelf.

De aparte steun voor de leidingen is enkel geldig voor warmtenetten die gevoed worden door minstens 50% hernieuwbare warmtebronnen of minstens 50% restwarmte of een combinatie van beide. Als de bijdrage van een (fossiele) WKK minder dan 50% bedraagt in combinatie met minstens 50% hernieuwbare energie en/of restwarmte komen warmtenetten ook in aanmerking voor steun.

Een bijkomende voorwaarde voor de aparte steun aan warmteleidingen is het aanleveren van een studie die aantoont dat het warmtenet toekomstbestendig is: een visie op de korte en lange termijn, het onderzoeken van warmtecascadering en een stappenplan dat aantoont dat het tegen 2050 mogelijk is om het warmtenet volledig te voeden met groene warmte en restwarmte.

Voor deze “toekomststudie” is een aparte steun voorzien van 50% van de studiekost met een maximum van 5000 euro per aanvraag. Deze steun komt uit een permanent budget van 300 000 euro (totaal voor 2019), los van de call. Lokale besturen kunnen hierop ook beroep doen, zelfs als dergelijke studie een onderdeel vormt van een ruimere haalbaarheidsstudie voor een warmtenet (voor max. 25% van de totale studiekost).

Het wijzigingsbesluit maakt het mogelijk om per call nieuwe technologieën toe te voegen, na voorafgaand onderzoek door het Vlaams Energieagentschap en opname in het specifieke ministeriële besluit. In het huidige wijzigingsbesluit staan deze nieuwe technieken nog niet, maar VEA is er bijna zeker van dat het specifieke besluit over de organisatie van de call (een apart Ministerieel Besluit) ze zal opnemen. Het gaat dan bvb. over KWO-systemen, BEO-velden, grootschalige thermische zonne-energie…

CO2-besparing als beoordelingscriterium

De helft van de puntenscore voor ingediende projecten komt uit de te realiseren CO2-besparing: dat is de CO2-emissie die nodig is voor de productie van de opgegeven hoeveelheid groene warmte tijdens de eerste tien jaar na de ingebruikname, uit een klassieke referentie-installatie. De CO2-emissie wordt berekend met een conversiefactor van 182,37 ton CO2/GWh (dit is de parameter voor aardgas)

Timing en budget

Volgens recente informatie van VEA (Caroline Vermeulen) wordt de call gelanceerd in januari 2019, de precieze datum is nog niet bekend. Het totale budget van de eerste nieuwe call bedraagt 15 miljoen euro.

Meer informatie

Nota: Call groene warmte - nota
Besluit Vlaamse regering: Call groene warmte - BVR

Alle platformen van ODE