Warmtenet
Antwerpen: roadmap warmtenetten goedgekeurd

Antwerpen: roadmap warmtenetten goedgekeurd

27 juni 2022

Licht op groen voor grootste stadsverwarmingsnet van het land: tegen 2030 wil Stad Antwerpen meer dan 33.000 woningen aansluiten op warmtenetten, tegen 2050 de halve stad. De leidraad daarvoor is de ‘Roadmap 2030: Stadsbreed warmtenet Antwerpen’ die het schepencollege op 20 juni goedkeurde.

Aanpassingen eerder stappenplan

Begin oktober 2021 keurde het college een eerste ontwerp van de Roadmap warmtenetten goed. Dat legde het stadsbestuur voor aan gebouwbeheerders, industriële bedrijven met veel restwarmte, ontwikkelaars van warmtenetten en de verwarmingssector. Op basis van hun feedback en het advies van de Klimaatraad werden enkele belangrijke aanbevelingen opgenomen in dit stappenplan.

Verder werd het ontwerp ook geactualiseerd met nieuwe inzichten over de warmtebronnen, zoals het inschakelen van innovatieve bronnen uit afvalwater of riothermie voor warmtenetten op een lagere temperatuur.

Investeringen in infrastructuur

Vandaag zet de stad, in samenwerking met netbedrijf Fluvius, formeel de stap naar de realisatie van een omvangrijke warmtenet-infrastructuur. Het klimaatplan 2030 rekent op een CO₂-reductie van 71.000 ton per jaar door de aansluiting van gebouwen op warmtenetten in Antwerpen zoals grote nieuwbouwprojecten, ziekenhuizen, andere complexen met publieke functies, bedrijfslocaties en dergelijke. Dat komt overeen met een volledige verduurzaming van de warmtevraag van circa 33.500 wooneenheden of bijna 10% van de huidige residentiële en tertiaire warmtevraag in de stad.  Het warmtenet vergt een investering van circa 500 miljoen euro verdeeld over circa 20 projecten door de gehele stad.

Naast een reductie van broeikasgassen levert de realisatie van dit warmtenet, door de uitfasering van gas- en stookolieketels, ook een belangrijke vermindering van de stikstofuitstoot op, in grootteorde vergelijkbaar met het effect van de lage-emissiezone.

Flexibel en voorzien op groei

De Roadmap zet een stappenplan uit om de doelstelling tegen 2030 te realiseren. Door het koppelen van verschillende warmtetransportleidingen bouwt de stad de nodige flexibiliteit en bedrijfszekerheid in om risico’s bij het wegvallen van bronnen te ondervangen. Het warmtenet is voorzien op verdere groei voor het aansluiten van tot 200.000 gezinnen (50% van de Antwerpse gebouwen) tegen 2050. Het eerste net komt langs de Scheldekaaien en op Linkeroever. In een latere fase is ook langsheen de Ring een warmtetransportleiding gepland, waarvoor de reservatiestroken nu reeds voorzien worden.

Alle platformen van ODE